Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Nowe konto

Start > Załóż konto
 • Pola nieoznaczone jako opcjonalne są wymagane
 • Nazwa konta powinna mieć co najmniej 4 znaki, rozpoczynać się od dowolnej litery i składać się z liter, liczb lub znaków '-','.','_'.
 • Adres e-mail musi należeć do użytkownika zakładającego konto
 • Imię może składać się tylko z liter
 • Nazwisko może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji
 • Numer PESEL musi składać się z 11 cyfr
 • Miejsce urodzenia może składać się z liter lub znaków -, ' i spacji.
 • Numer telefonu komórkowego może składać się z cyfr, myślnika, przecinka oraz spacji
 • Ulica może składać się tylko z liter, cyfr, spacji, kropek i łączników
 • Kod pocztowy powinien mieć format XX-XXX i składać się tylko z cyfr
Dane konta
Dane pacjenta
Adres
/
(opcjonalne)
Regulamin
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:
Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przyjdź lub napisz do wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych, na adres:
e-mail: abi@szpitalnowysacz.pl pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz

Skąd mamy Twoje dane ?
Otrzymaliśmy je od Ciebie lub Twoich bliskich podczas rejestracji oraz wizyt w Poradniach Specjalistycznych czy pobytach w Oddziałach Szpitala.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Szpital
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ wymagają tego od nas przepisy prawa (ustawa o działalności leczniczej, ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) i jest to konieczne do udzielenia Tobie świadczeń medycznych tj. leczenia, wykonania badań diagnostycznych czy konsultacji itp.
Do przetwarzania danych zawartych w Twojej dokumentacji medycznej, są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny oraz inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, m.in. w zakresie rozliczeń i obsługi systemów informatycznych.
Osoby te są zobowiązane do zachowania w tajemnicy przetwarzanych informacji także po Twojej śmierci.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych i informacji w zakresie koniecznym do udzielenia świadczeń medycznych jest dobrowolne ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz nam tych danych, niestety nie będziemy mogli udzielać Tobie świadczeń zdrowotnych. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy Twój stan zdrowia nie pozwala na przekazanie nam wymaganych danych – wówczas zbierzemy je od Twoich bliskich lub świadków zdarzenia i poinformujemy Cię o tym jak tylko odzyskasz świadomość.
Wymagamy okazania przez Ciebie, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego Twoją tożsamość.
W dokumentacji medycznej musimy zamieścić co najmniej następujące informacje:
 1. nazwisko i imię, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL lub – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku noworodka – numer PESEL matki a w przypadku małoletnich i ubezwłasnowolnionych nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;
 2. dane dotyczące przebytych chorób i leczenia oraz aktualnego stanu zdrowia.


Jakie masz uprawnienia wobec Szpitala w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Szpital; nie możesz cofnąć swojej zgody na przetwarzane przez nas dane do czasu zakończenia okresu przechowywania; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Ponadto masz prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzane są i w jakim zakresie Twoje dane osobowe oraz masz prawo dostępu do nich.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego celu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Twoje dane osobowe udostępniamy:
 1. Tobie lub przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Ciebie.
 2. Po Twojej śmierci dokumentację medyczną udostępnimy osobie upoważnionej przez Ciebie za życia lub osobie, która w chwili Twojego zgonu była Twoim przedstawicielem ustawowym.
 3. Innym jednostkom zgodnie z przepisami prawa.
Informacje o zawartych umowach na udzielanie świadczeń medycznych oraz wykaz jednostek, którym możemy zgodnie z prawem udostępnić dane możesz uzyskać u inspektora ochrony danych.

Dokumentację medyczną udostępniamy:
do wglądu, na miejscu w Szpitalu lub Poradni, lub przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku.

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres:
 • 20 lat dokumentację medyczną (w tym 22 lat dokumentację dziecka leczonego do drugiego roku życia, 30 lat w przypadku zgonu na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia)
 • 10 lat klisze RTG,
 • 5 lat skierowania oraz zlecenia, (2 lat, w przypadku niezgłoszenia się pacjenta),
Po upływie ww. okresów Szpital zniszczy Twoją dokumentację lub wyda, na wniosek Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie przez Ciebie upoważnionej.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Rejestruj
Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
Copyright 2023 © Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. Wszelkie prawa zastrzeżone.

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.